Rekisterin nimi

Tilitoimisto YV Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä
asiakasviestintää varten. Tilitoimisto YV Oy ei kerää eikä säilytä muita tietoja. Asiakasviestintä kattaa
raportoinnin asiakkaalle sekä mm. tilaukset, yhteydenotot, asioinnin, uutiskirjeet ja muun asiakkuuden
hoitamiseen liittyvät välttämättömät toimenpiteet. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu
suoramarkkinointi ja uutiskirjeet. Sopimuksella voidaan tarkemmin sopia asiakasviestinnän sisältöä.

Käsittelyn oikeusperusteet 

Henkilöiden itsensä antamiin tietoihin sovelletaan suostumusta. Viestien vastaanottajat voivat kieltää heille
kohdistetut viestit eikä viestintä millään tavalla vaaranna rekisteröidyn perusoikeuksia tai -vapauksia.
Yksityishenkilöiden henkilötietoja käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:
– Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot eli puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.
– Rekisteröidyn työhön ja asemaan liittyvät julkisesti saatavilla olevat tiedot kuten työpaikka ja tehtävänimike.
– Rekisteröidyn antamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
– Rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot esimerkiksi osaamisestaan ja muusta taustastaan (tarvittaessa).
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen yhteydenpitoon liittyvää tietoa kuten uutiskirjeen jäsenyydet ja
tapaamiset sekä kirjeenvaihto (tarvittaessa).
– PEP-tieto (Poliittinen vaikutusvalta)
– Rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot (KYC-tiedot)
– Yrityksen tosiasialliset edunsaajatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä kuten organisaatioiden internetsivuilta, rekisteröidyltä itseltään sekä
rekisteröidyn suostumuksella muista rekisterinpitäjän tietolähteistä siltä osin kuin ne ovat rekisterinpitäjän
hallussa.

Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa
niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin tietoja on kerätty. Tietojen säilyttämistä tarkastellaan säännöllisesti ja
virheelliset ja/tai epätarkat tiedot korjataan viipymättä. Vanhentuneet tiedot poistetaan viipymättä.

Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mitään tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin ilman rekisteröidyn lupaa. Ainoastaan viranomaisille
tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa toimeksiannon toteuttamiseksi. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä mahdollisia fyysisiä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain
tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Sama koskee henkilötietoja sisältävillä tietokannoilla,
jotka on suojattu asianmukaisesti. Pääsy näihin on vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joille se on lainmukaisen
käsittelyn kannalta tarpeellista. Työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan
vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa saamansa tiedot.

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei
käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:
a) Käsittelyn tarkoitukset;
b) Kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
c) Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
d) Mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;
e) Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai
poistamista taikka henkilötietojen rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;                                                                                                                                                                                                                                                 g) Jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä olevat tiedot; ja
h) Automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä
logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle;
i) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
j) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
k) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä
EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa:
l) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä
tilanteissa;
m) Oikeus saada itseään koskevat henkilötieto, jotka rekisteröity on toimittanut Tilitoimisto YV Oy:lle
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu
asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
n) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan toimisto@tilitoimistoyv.fi.

 

Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto YV Oy, 3394352-3

Takatanhuantie 12, 33470 Ylöjärvi

p. 044 756 5063

sähköposti: toimisto@tilitoimistoyv.fi

Tietosuojavastaava: Laura Ylitalo, laura.ylitalo@tilitoimistoyv.fi

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

 

Tilitoimisto YV Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua
esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen.